سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

تقدیرنامه