سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :کریم


 سمت :حراست

 

نام خانوادگی :رحیم خانی

 

 شماره تماس :.......