سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام : بهرنگ


 سمت :روابط عمومی

 

نام خانوادگی : چناقلو

 

 شماره تماس :33475914