سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :فرشاد


 سمت :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

 

نام خانوادگی :درویشی

 

 شماره تماس :33461089  


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما