سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :امین


 سمت :ﻛﺎرﺷـﻨﺎس سخت افزار


 

نام خانوادگی : رضازاده

 

 شماره تماس :33461089