سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام : علی اکبر


 سمت :مدیر امور مالی

 

نام خانوادگی : مقیمی

 

 شماره تماس : 33475914