سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :فرهاد


 سمت :مسئول امور قراردادها و مشتریان

 

نام خانوادگی :نیک نژاد

 

 شماره تماس :----