سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام : پیمان


 سمت :مسئول کارپردازی

 

نام خانوادگی : آبروان ملکی

 

 شماره تماس : 33475914