سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :مرتضی


 سمت :مسئول کارگزینی

 

نام خانوادگی :ابراهیمی

 

 شماره تماس :33461089